Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3965/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa
448/QĐ-BNV 23/06/2023 Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trên môi trường mạng
4023/VPCP-QHĐP 02/06/2023 Về việc giao nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023
13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
130/KH-TU 31/03/2023 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
685/STTTT- BCVT 23/03/2023 Thông tin, hướng dẫn về các kênh chính thức của DN viễn thông trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao
2/2023/TT-BNV 23/03/2023 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
814/QĐ-UBND 13/03/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa
64-HD/BTGTU 13/03/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
544/STTTT-TTBCXB 10/03/2023 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
630/QĐ-UBND 27/02/2023 Quyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
153/QĐ-TTg 27/02/2023 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
89/KH-SNV 20/02/2023 Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2023 của Sở Nội vụ
69/BC-SNV 14/02/2023 Báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
24/KH-UBND 13/02/2023 Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
533 người đã bình chọn
°
3169 người đang online