Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

Đơn vị trực thuộc

100%

1. Ban Tôn giáo;

2. Ban Thi đua - Khen thưởng;

3. Chi Cục Văn thư - Lưu trữ.