Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

100%

1. Ông Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Sở;

2. Ông Bùi Hải Vinh - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Tôn Giáo;

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Giám đốc Sở;

4. Ông Nguyễn Lợi Đức - Phó Giám đốc Sở.