Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

Các phòng chuyên môn thuộc cơ quan Sở

100%

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Công chức, viên chức;

4. Phòng Tổ chức biên chế;

5. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên;

6. Phòng Cải cách hành chính.