Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Đăng ngày 24 - 08 - 2023
100%

        Ngày 17/8/2023, tại Khách sạn Bộ Tài chính, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và các quy định của Pháp luật về cán bộ, công chức xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tham dự hội nghị có hơn 200 cán bộ, công chức học viên là đại diện lãnh đạo và công chức phòng Nội vụ và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố: Đông Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn.

Đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

        Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã khái quát thực trạng về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng chí nhấn mạnh: xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, là cấp chính quyền gần dân nhất, nơi trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, trực tiếp giải quyết công việc cụ thể của dân, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là bộ phận nòng cốt của hệ thống chính trị ở cơ sở. Muốn xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu các quy định của pháp luật, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có trình độ, năng lực lãnh đạo và quản lý, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

        Trước yêu cầu đó, việc thể chế về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã từng bước được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện xuyên suốt theo yêu cầu phát triển của đất nước qua nhiều giai đoạn; qua đó đã từng bước hoàn thiện về thể chế, chính sách góp phần kiện toàn bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị ở cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từng bước được nâng lên theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đến nay trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh những vướng mắc, bất cập cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

        Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, sắp xếp thôn, tổ dân phố, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân quyền, phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước; ngày 10/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/8/2023 với mục tiêu, quan điểm là (1) Thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; tiến tới xây dựng một nền công vụ thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; (2) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, từng bước liên thông, đồng bộ và thống nhất đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương trong việc quyết định số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên cơ sở khung quy định của Chính phủ; (3) Kế thừa các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm đúng đắn; sửa đổi để khắc phục những vướng mắc, bất cập về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố mà thực tiễn thi hành cho thấy không còn phù hợp.

        Từ những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, đồng chí đã đề nghị Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ, tập huấn triển khai các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho các đồng chí Trưởng phòng, phó phòng và cán bộ, công chức Sở Nội vụ; các đồng chí Trưởng phòng và công chức làm công tác Nội vụ; các đồng chí Lãnh đạo UBND cấp xã của của 08 huyện, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa; đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí học viên tập trung theo dõi bài giảng, chấp hành nghiêm túc nội quy của hội nghị tập huấn; nghiên cứu nắm vững những kiến thức, kinh nghiệm được báo cáo viên truyền đạt để vận dụng có hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, đồng thời tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quang cảnh Hội nghị

        Trước đó trong tháng 7/2023 Sở Nội vụ đã tổ chức 2 lớp tập huấn triển khai Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và các quy định của Pháp luật về cán bộ, công chức xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho 19 huyện, thị xã; tại các buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ đã truyền đạt các nội dung tập huấn, gồm 4 Chương, 40 Điều của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023; qua đó, lớp tập huấn cũng đã được tiếp nhận các nội dung trọng yếu và các điểm mới về Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ như: (1) quy định 6 chức danh công chức xã (trong đó không có chức danh công chức Trưởng Công an xã do đã bố trí Công an chính quy ở cấp xã). (2) thay đổi cách tính về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; (3) hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn, nhiệm vụ, bầu cử, tuyển dụng, bãi nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã; (4) Quy định rõ hơn về phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; (5) quy định về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và chế độ hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; (6) quy định các nội dung về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, bầu cử, tuyển chọn, tiếp nhận, sử dụng, quản lý, đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật và bãi nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;…

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ triển khai các nội dung tập huấn

        Tại hội nghị, các đồng chí học viên đã thảo luận sôi nổi, làm rõ thêm những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, đồng thời thảo luận (hỏi, đáp) những nội dung các học viên chưa rõ hoặc hướng vận dụng xử lý các quy định vào thực tiễn; lớp tập huấn đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ trả lời các câu hỏi thảo luận làm rõ những nội dung của Nghị định 33 theo đề nghị của các học viên, qua đó các học viên nắm vững hơn nội dung của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

        Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ đến cán bộ công chức ngành Nội vụ 27 huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo 559 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Ngaysau khi kết thúc các Hội nghị tập huấn, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Phương án sửa đổi một số quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; sớm đưa chính sách mới vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở cấp cơ sở và của tỉnh Thanh Hóa./.

 

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám...(18/03/2024 4:47 CH)

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và...(18/01/2024 10:03 SA)

Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Trung Bộ: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm...(05/01/2024 8:54 CH)

Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946-03/01/2024)(03/01/2024 6:10 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành Nội vụ(21/12/2023 9:43 SA)

Những vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới(01/12/2023 1:57 CH)

Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính,...(28/11/2023 10:42 SA)

Hội thảo chia sẻ sáng kiến, mô hình cải cách hành chính(17/11/2023 10:51 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
536 người đã bình chọn
°
1384 người đang online