Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

Các phòng chuyên môn thuộc cơ quan Sở

100%

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Quản lý công chức, viên chức;

4. Phòng Tổ chức biên chế;

5. Phòng Xây dựng chính quyền;

6. Phòng Đào tạo;

7. Phòng Cải cách hành chính;

8. Phòng công tác Thanh niên.