Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 07/4/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Đăng ngày 14 - 04 - 2014
100%

Chi tiết nội dung

<

Tin mới nhất

Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị...(12/11/2019 3:44 CH)

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 (04/11/2019 3:42 CH)

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW,...(30/10/2019 3:36 CH)

Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu...(29/10/2019 3:39 CH)

Báo cáo kết quả triển khai, sử dụng và nhu cầu kinh phí thực hiện Dự án 513 tỉnh Thanh Hóa (28/10/2019 3:34 CH)

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...(23/10/2019 3:33 CH)

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...(23/10/2019 3:28 CH)

Tham gia ý kiến đối với sự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định 221/2016/QĐ-UBND...(17/10/2019 11:14 SA)