Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Được sự đồng ý của Giám đốc Sở Nội vụ, sáng ngày 23/11/2023 Chi cục Văn thư-Lưu trữ phối hợp với UBND Thành phố Sầm Sơn, phòng Nội vụ Thành phố Sầm Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho 180 cán bộ, công chức trên địa bàn Thành phố Sầm Sơn.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, bà Đỗ Thị Tuyết, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ nhấn mạnh vai trò của công tác văn thư trong giai đoạn hiện nay và nêu rõ mục đích của lớp tập huấn nhằm thực hiện tốt quy trình nghiệp vụ văn thư và lưu trữ điện tử, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ theo các quy định mới của Chính phủ.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Lớp bồi dưỡng do Thạc sĩ, giảng viên chính Nguyễn Xuân Trung, nguyên Trưởng khoa Đào tạo Tại chức và Bồi dưỡng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trực tiếp giảng dạy.

Tại lớp bồi dưỡng này, các học viên được nghe giới thiệu, triển khai các văn bản của Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. Được trang bị kiến thức cả về lý luận gắn với thực tiễn để các đồng chí tham mưu cho lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước; bảo quản đầy đủ, an toàn, phát huy giá trị tài liệu phục vụ việc tra cứu giải quyết công việc, giải quyết chế độ chính sách xã hội góp phần thực hiện thành công công cuộc cải cách hành chính nhà nước./.

Nguyễn Thị Hoan - Chi cục Văn thư-Lưu trữ