Hội thảo chia sẻ sáng kiến, mô hình cải cách hành chính

Xem chi tiết tại đây:

Tô Phương - Báo Thanh Hóa