BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THỨ SÁU

Chiều ngày (14/11), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa (ảnh: Báo Thanh Hóa)

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thanh Hóa và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa (ảnh: Báo Thanh Hóa)

 

Đai biểu tại các điểm cầu dự phiên họp

- Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày Báo cáo tóm tắt công tác CCHC 10 tháng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo.Theo đó, trong 10 tháng năm 2023, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh cải cách hành chính. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn đối với cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công1, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, kết quả cải cách hành chính đã đạt được tích cực tại các nội dung.

- Về cải cách thể chế: Từ đầu năm 2023 đến 06/10/2023, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 247 VBQPPL (giảm 08 văn bản so với cùng kỳ 2022); các địa phương ban hành 1540 VBQPPL cấp tỉnh (tăng 39 văn bản so với cùng kỳ năm 2022), 1135 VBQPPL cấp huyện (tăng 171 văn bản so với cùng kỳ năm 2022) và 57 VBQPPL cấp xã (giảm 421 văn bản so với cùng kỳ năm 2022).

- Về rà soát cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh: Trong 10 tháng đầu năm 2023, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 341 QĐKD tại 30 VBQPPL. Luỹ kế từ năm 2021 đến 31/10/2023, các bộ, cơ quan đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 201 VBQPPL để cắt giảm, đơn giản hóa 2483 quy định kinh doanh (QĐKD). Các bộ, ngành đã đơn giản hóa 437 TTHC/1.086 TTHC (đạt 40%) để thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, trong đó, có 05 bộ, ngành9 hoàn thành thực thi phương án.

- Về cải cách tổ chức bộ máy: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 và Công điện số 972/CĐ-TTg ngày 17/10/2023 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

- Về cải cách chế độ công vụ: có 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia về CBCCVC; trong đó có 67 bộ, ngành, địa phương đã đồng bộ 100% dữ liệu, 11 bộ, ngành, địa phương đồng bộ trên 90% dữ liệu. Tổng số dữ liệu được đồng bộ đạt hơn 2,2 triệu/hơn 2,3 triệu dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, ngành, địa phương vào Cơ sở dữ liệu CBCCVC (đạt tỷ lệ 95,3%, tăng 14.435 dữ liệu so với tháng 9/2023); trong đó dữ liệu của Bộ, ngành là 186.716 hồ sơ và dữ liệu của địa phương là 2.013.780 hồ sơ.

- Về cải cách tài chính công: Chính phủ đã ban hành 08 Nghị định, Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, theo đó, đã góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh. Tỷ lệ DVCTT toàn trình trên tổng số đủ điều kiện đạt 100%; 40/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhằm thu hút người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá cao công tác triển khai thực hiện CCHC của chính quyền các cấp trong cả nước trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, sớm hoàn thiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương nâng cao tinh thần, nhận thức, tầm quan trọng của CCHC đối sự phát triển đất nước; đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện 6 nội dung CCHC đó là cải cái thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tạo đột phá cho sự phát triển; tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC được giao; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền về tình hình thực hiện cải cách hành chính; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn…

 

Dương Thị Thúy, TP CCHC