Thanh Hóa đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC (PARINDEX)

Sáng ngày 19/4/2023, tại phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 (PAR INDEX 2022).

Ảnh phiên họp (ảnh chụp qua màn hình)

 

Theo kết quả công bố, Chỉ số CCHC 2022 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm. Trong đó, Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh, thành phố. Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành phố. Quảng Ninh trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 với kết quả đạt 90,10%; đây là lần thứ 5 Quảng Ninh đạt ngôi vị quán quân bảng xếp hạng Chỉ số CCHC.

Thanh Hóa nằm trong nhóm B, có số điểm chỉ số số cải cách hành chính đạt 87,11 điểm; xếp thứ 10 cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2021 (năm 2021 xếp thứ 14); đứng thứ hai nhóm các tỉnh  Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Cụ thể điểm theo từng tiêu chí:

Tiêu chí 1 - Công tác chỉ đạo, điều hành:  9 /9,5 điểm.

Tiêu chí 2 - Xây dựng và thực hiện văn bản QPPL: 8,93/10 điểm.

Tiêu chí 3 - Cải cách thủ tục hành chính: 12,83/13 điểm.

Tiêu chí 4 - Cải cách Tổ chức bộ máy hành chính: 9,2 /10,5 điểm.

Tiêu chí 5 - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 11,61 /15 điểm.

Tiêu chí 6 - Cải cách tài chính công: 10,29/12 điểm.

Tiêu chí 7 - Hiện đại hóa hành chính: 11,17 /13,5 điểm.

Tiêu chí 8 - Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: 14,8/16,5.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Thanh Hóa

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, các cấp căn cứ kết quả các chỉ số đã được công bố tập trung vào mấy nhiệm vụ trọng tâm: trên cơ sở KH CCHC, KH chuyển đổi số và Đề án 06, các ngành tham mưu các nội dung được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoàn thiện thể chế và tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển KTXH; sắp xếp TCBM theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh DVC trực tuyến cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, giải quyết đúng hạn; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết TTHC cho người dân, DN; triển khai thực hiện Đề án 06; quan tâm việc bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số.

Dương Thị Thúy, TP CCHC