Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo lấy ý kiến một số dự thảo Nghị định

Sáng ngày 24/3/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến lấy ý kiến vào 03 dự thảo Nghị định về: quy định về tinh giản biên chế; về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung và quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Toàn cảnh các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ chủ trì; tham dự có đại biểu Sở Nội vụ các tỉnh phía bắc.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, 3 nghị định (Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; Nghị định quy định tinh giản biên chế; Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố) liên quan đến việc tạo điều kiện cho sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tới đây. Nếu triển khai các nội dung của nghị định không đồng bộ thì việc tham mưu cho Chính phủ các cơ chế, chính sách, quy định cụ thể để tới đây cho việc thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị cũng như Kết luận 48 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp các tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp gặp khó khăn và nhiều vướng mắc.

Bộ trưởng khẳng định, năm 2023, 2024 là thời điểm tập trung cao nhất để sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cho nên đây là khối lượng công việc đòi hỏi hết sức khẩn trương, quyết liệt rất cao. Mặc khác phải chuẩn bị đủ các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện. Người đứng đầu ngành nội vụ mong muốn lãnh đạo các sở nội vụ góp ý những kinh nghiệm, thực tiễn.

Đối với Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là một nội dung đột phá. Theo đó sẽ tăng thêm biên chế đối với cấp xã nên phải báo cáo Bộ Chính trị để bổ sung số biên chế này. “Có những cái chúng ta phải có tư duy ngược lại một chút và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Đồng thời, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, việc xây dựng 3 nghị định vừa là quán triệt, vừa là thể chế hóa các nghị quyết của Đảng cũng như các bộ luật có liên quan để làm sao các nội dung thảo luận rõ, đạt và thuận lợi khi triển khai thực hiện thực sự khả thi, thiết thực, thúc đẩy cho phát triển chung của đất nước, địa phương, đơn vị và ngành nội vụ.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng-Chánh Văn phòng BCS đảng Bộ Nội vụ trình bày tóm tắt 03 dự thảo Nghị định quy định về: Chính sách tinh giản biên chế; quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Quan điểm soạn thảo 3 nghị định là quán triệt đầy đủ các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Quốc hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Đồng thời, cũng kế thừa và phát huy những quy định còn hiệu quả; xử lý khắc phục những bất cập đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền cho địa phương; giảm tối đa thủ tục hành chính và bảo đảm toàn diện, liên thông, đầy đủ các đối tượng; quy định phải cụ thể, dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ thực hiện./.

Dương Thị Thúy, TP CCHC Sở Nội vụ