Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên năm 2023: Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa

https://baothanhhoa.vn/thoi-su/chu-tich-ubnd-tinh-doi-thoai-voi-thanh-nien-nam-2023-xay-dung-to-chuc-doan-hoi-vung-manh-thuc-day-khat-vong-cong-hien-va-tinh-than-sang-tao-khoi-nghiep-cua-thanh-nien-thanh-hoa/181926.htm

Lê Phượng - Quốc Hương, Baothanhhoa.vn