Tờ trình tham mưu, dự kiến phân công nhiệm vụ thành viên và thành lập các Tiểu ban của Uỷ ban bầu cử tỉnh

Nội dung Tờ trình

Dự thảo Quyết định

Dự thảo Thông báo