Tờ trình tham mưu, hoàn chỉnh Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung Tờ trình