Tờ trình tham mưu, hoàn chỉnh Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nội dung Tờ trình

Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh