Văn bản về việc thành lập Ủy ban bầu cử, danh sách, số điện thoại, fax và địa chỉ liên hệ của Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa

Nội dung văn bản