Văn bản về việc cấp phát cuốn luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung văn bản