Tờ trình về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Thanh Hóa

Nội dung Tờ trình