Văn bản Xin ý kiến đối với việc dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Nội dung văn bản