Tờ trình về việc hoàn chỉnh dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ và Quyết định thành lập các Tiểu ban của Uỷ ban bầu cử tỉnh

Nội dung Tờ trình

Dự thảo Quyết định

Dự thảo Thông báo