Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030

Nội dung văn bản

Dự thảo Báo cáo