Văn bản đề nghị các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Nội dung văn bản