Thông báo danh sách thí sinh, phòng thi, số báo danh thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 (VÒNG 2)

Nội dung Thông báo

Danh sách thí sinh