Quyết định công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung