Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2018

Nội dung thông báo;

Phụ lục 1;

Phụ lục 2;

Phụ lục 3;

Phụ lực 4.