Rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung Công văn;

Biểu mẫu;

Chỉ thị số 28/CT-TTg.