Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Nội Vụ

Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2018

Đăng ngày 05 - 06 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị...(12/11/2019 3:44 CH)

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 (04/11/2019 3:42 CH)

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW,...(30/10/2019 3:36 CH)

Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu...(29/10/2019 3:39 CH)

Báo cáo kết quả triển khai, sử dụng và nhu cầu kinh phí thực hiện Dự án 513 tỉnh Thanh Hóa (28/10/2019 3:34 CH)

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...(23/10/2019 3:33 CH)

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...(23/10/2019 3:28 CH)

Tham gia ý kiến đối với sự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định 221/2016/QĐ-UBND...(17/10/2019 11:14 SA)